Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

 1.  Sklep internetowy ZWIERZAK dostępny pod adresem internetowym www.sklepzoologiczny.org prowadzony jest przez firmę

  Viktoria Sylwia Aptacy
  ul. Myszkowska 1/18
  03-553 Warszawa 
  NIP: 4990240537
  REGON: 368934217

 2. prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do

  CEIDG

  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
  O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod nr NIP 4990240537

 3.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 1.  Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2.  Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3.  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepzoologiczny.org.
 4.  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5.  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7.  Konto - konto klienta w Sklepie, zawierające dane Klienta oraz informacje o dokonywanych przez niego transakcjach w Sklepie.
 8.  Formularz rejestracji -  umożliwiający utworzenie Konta w sklepie formularz rejestracyjny.
 9.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1.     Sklep Zwierzak 
 2.     Adres Sklepu: 03-553 Warszawa, ul. Myszkowska 1/18, magazyn ul. Wałsnów 22b, 26-505 Wałsnów
 3.     Adres e-mail Sklepu: biuro@sklepzoologiczny.org
 4.     Numer telefonu Sklepu: 516131721
 5.     Numer rachunku bankowego Sklepu 83 1160 2202 0000 0003 3931 0451
 6.     Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pomocą adresów i numerów telefonów  podanych w niniejszym paragrafie.
 7.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w godzinach jego funkcjonowania.

                   Sklep czynny 6-14 pon - piątek

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

 1.      Warunki niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez sklep:
 • komputer stacjonarny lub przenośny, telefon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 •  włączona obsługa plików cookies,,

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2.  Asortyment Sklepu można przeglądać bez konieczności rejestracji. Robienie zakupów w Sklepie możliwe jest  po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Do założenia Konta w Sklepie niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Niezbędne jest podanie  danych określonych w formularzu.
 2. Zakładanie konta w Sklepie nie wiąże się z pobieraniem żadnych opłat od Klienta.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Usunięcie konta w Sklepie jest możliwe w każdym momencie, bez podawania przyczyny i ponoszenia żadnych kosztów w sposób określony w ustawieniach konta Klienta.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

      W celu złożenia Zamówienia należy:

 •       zalogować się na swoje konto
 •       wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” 
 •       Po przejściu do Koszyka kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” 
 •       wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • NIE PRZYJMUJEMY ZAMÓWIEŃ PRZEZ TELEFON

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Sklep oferuje następujące metody dostawy:
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa. 

      2.  Klient może skorzystać z jednej z wybranych metod płatności:

 • Płatność za pobraniem,
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczne,
 • Płatność kartą płatniczą.

       3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod                      płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Złożenie przez klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Sklepem, a Klientem zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Potwierdzenie zakupu Produktu oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po dokonaniu Zakupu przez Klienta. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia  w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na podany w rejestracji adres e-mail. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Otrzymanie takiej wiadomości jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Sklepem, a Klientem.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
 • Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.   
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Produkt zostanie wysłany przez Sklep zgodnie z terminem wskazanym w opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Termin dostawy produktu rozpoczyna się: 
 • W przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą lub wpłaty gotówkowej – od daty zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sklepu,
 • W przypadku płatności za pobraniem – od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin 14 dni rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi przesyłki.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy można przesłać za pomocą tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej, faksu - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  Nie ma jednak obowiązku składania oświadczenia na wyżej wymienionych formularzach.
 5. Towar wysyłamy na adres: VIKTORIA Sylwia Aptacy, ul. Wałsnów 22b, 26-505 Wałsnów

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 

 1.   W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2.    Reklamacja może być złożona pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe Sklepu w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 4. UWAGA!

  Jeśli towar został uszkodzony lub zabrudzony w takim stopniu, że niemożliwe jest sprzedanie go po raz drugi sklep nie uwzględnia reklamacji.

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zbieranie przez Sklep danych osobowych Klientów ma miejsce w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz – jeśli Klient wyrazi zgodę – w celach marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Dane osobowe podawane są przez Klientów Sklepu dobrowolnie, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży i poprawne złożenie Zamówienia.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa między Sklepem a Klientem zawierana jest w języku polskim.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku: zmiany przepisów   prawa, zmiany opcji płatności i dostaw – o ile zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach w regulaminie Klienci informowani są na minimum 7 dni przed ich wprowadzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1: "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość", wypełnij dokumenty w załączeniu w formacie .doc lub .pdf i prześlij  KONTAKT Z NAMI  w chwili decyzji o zwrocie produktów w terminie do 14dni.